• SPOTLIGHTS
{ PREVIOUS_SCROLL } { NEXT_SCROLL } { STOP_SCROLL } { START_SCROLL }
  • http://www.azaqua.nl/
  • http://www.bart-visscher.nl/
  • http://hengelsporthuis.com/aanmeldformulieren/af-houdenvanvissen.aspx
  • http://www.nbat.nl/

zoetwater gezelschapsaquarium categorie A1

Als leidraad voor het keuren van een aquarium wordt door de NBAT een gids gebruikt, een keurwijzer. Aquaria kunnen worden ingedeeld in verschillende categoriën

zoetwater gezelschapsaquarium categorie A1

Berichtdoor Wilco » 15 feb 2014, 15:09

N.B.A.T. Voorschriften van de 15 keuringsvakken voor het zoetwater gezelschapsaquarium categorie A1
Onder gezelschapsaquaria verstaan we decoratieve aquaria waarin op biologisch verantwoorde wijze een verscheidenheid aan planten en dieren uit diverse delen van de wereld wordt verzorgd.

BIOLOGISCH DEEL

1. Samenstelling dierenbestand
Algemeen: Primair staat altijd het welzijn en het welbevinden van de dieren centraal. Zeer veel aandacht zal geschonken worden aan alle facetten van opbouw en inrichting, die erin voorzien, dat het dier zich in alle opzichten kan ontplooien.

1.1 Is de combinatie van de dieren, gelet op hun leefgewoonten, verantwoord? Men kan beter geen soorten houden waarvan bekend is dat ze een dergelijk groot territorium vormen, dat het ten koste kan gaan van het welzijn van de rest van de bewoners of soortgenoten. Men dient de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het combineren van dag- en nachtactieve dieren , aangezien ze elkaar in de beperkte ruimte van het vivarium kunnen storen. Bij de samenstelling van de groepen is het wenselijk rekening te houden met het gedrag en de leefgewoonte van de gekozen soort. De combinatie van scholenvissen die heel druk zwemmen en rustige vissen, is vaak minder gewenst.

1.2 Worden de dieren niet te groot?
Bij de aanschaf van de dieren moet men er rekening mee houden dat de dieren niet te groot zullen worden voor de beschikbare ruimte.

1.3 Worden uitgesproken scholenvissen/groepsdieren in groepen van voldoende grootte gehouden? De grootte van de scholen/groepen dient in verhouding te zijn met de beschikbare ruimte en het totale (water)volume.
Waar een onderbevolkt aquarium een doodse indruk maakt, zal een overbevolkt aquarium een zeer drukke indruk maken. De groepsgrootte dient aangepast te zijn aan de afmeting van het aquarium terwijl een school toch op zijn minst uit 12 dieren moet bestaan.

1.4 Vertonen alle aanwezige dieren een zo ‘natuurlijk’ mogelijk gedrag? Dit heeft een duidelijke relatie met de biologische omstandigheden van hun omgeving : temperatuur, vochtigheid, voedsel en substraten. Als dieren zich voortplanten, betekent dit niet zonder meer, dat ze gezond zijn en dus onder optimale condities gehouden worden. De voortplanting kan net zo goed het gevolg van stress zijn of als vorm van overlevingsgedrag. Dieren gedragen zich in gevangenschap, afhankelijk van hun behuizing, vaak niet optimaal, wat ten dele het resultaat kan zijn van (te) ver doorgevoerde kweek. De inrichting moet zodanig zijn dat alle aanwezige dieren een zo ‘natuurlijk’ mogelijk gedrag vertonen. Snelle zwemmers zullen dan ook een grotere ruim te nodig hebben dan rustige dieren. Het is b.v. niet verantwoord kongozalmen (Phenacogrammus interruptus) in een te kort aquarium te houden (b.v 80 x 40 x 40 cm).

1.5 Zijn er teveel jonge dieren in het vivarium aanwezig?
Jonge dieren mogen in het totale bestand niet overheersen. Jonge, in het vivarium geboren dieren, mogen positief worden beoordeeld. Een enkel oud geworden dier, dat is overgebleven van een ander bestand, mag niet negatief worden beoordeeld.

2. Gezondheid dieren
Algemeen: Voor een goede beoordeling is het noodzakelijk dat de dieren zoveel mogelijk zichtbaar zijn. Vooral bij een dichte beplanting kan dit zeer moeilijk zijn. Daarom kan de bondskeurmeester de eigenaar verzoeken de aanwezigheid van de dieren door middel van voedering of op andere wijze aan te tonen. Maken de dieren een gezonde indruk en zijn ze constateerbaar gezond ?

2.1 Uiteraard dienen de dieren geen zichtbare verwondingen of parasitaire aandoeningen te vertonen. Vermagering, onnatuurlijke dikte en onnatuurlijk gedrag wijzen op ziektes. Bij de vissen moet ook worden gelet op de ademhaling. Een teveel aan koolzuur en/of een gebrek aan zuurstof kan een oorzaak zijn. Vaak als gevolg van de beperkte verlichting blijft de zuurstofproductie van de waterplanten beperkt. Men kan hierop inspelen door vissen/dieren te kiezen die typisch in een zuurstofarme omgeving voorkomen en een levenswijze bezitten welke hieraan is aangepast.
De buik mag niet ingevallen zijn en de rug niet vermagerd (mesrug).Bij de vissen wordt ook gelet op geknepen vinnen en andere afwijkende gedragingen.

2.2 Ook de ongewervelde dieren zoals slakken, garnalen en insecten dienen er gezond uit te zien.

3. Ontwikkeling dieren
Algemeen: Zijn de dieren goed ontwikkeld en hoe is hun afmeting t.o.v. het maximaal haalbare onder optimale condities in het vivarium?

3.1 Er wordt gelet op misvormingen en kommervormen. De bevolking van zowel het onder- als eventueel bovenwaterdeel moet goed doorvoed en ontwikkeld zijn, maar mag ook niet te vet zijn. Jonge dieren mogen in afmeting en eventueel kleur en tekening afwijkingen vertonen, indien zulks van nature mogelijk dan wel normaal is. Zo niet, dan dienen ze identiek aan de ouderdieren te zijn.

*Voorwaarden kweekvarianten;
Dieren en planten worden als kweekvarianten aangeduid indien deze in gevangenschap zijn ontstaan en in het oorspronkelijke natuurlijke habitat niet voorkomen. Kweekvarianten kunnen hybriden tussen soorten (geslacht of species), hybriden tussen ondersoorten, kleurvormen en afwijkende vin- lichaamsvormen betreffen. Maar functies waaronder zwemmen, eten, voort planting en dergelijke moeten kunnen plaatsvinden overeenkomstig de “voorouders’’ uit natuurlijke Habitats.

3.2 De groei en afmetingen van de ongewervelde dieren moet goed zijn en vergeleken worden met wat maximaal haalbaar is.

4. Aantal dieren
Algemeen: Is het aantal dieren in overeenstemming met de afmeting van het aquarium en met de totale waterhoeveelheid?

4.1 Met inachtneming van de afmeting van de dieren in volwassen toestand, dient het aantal dieren niet te groot te zijn. Een overbevolkt aquarium leidt tot een overbelasting van het aquariummilieu zodat ondanks een goede filterinstallatie en een grote hoeveelheid snelgroeiende waterplanten het aquarium vervuild raakt. Het komt nogal eens voor dat dieren die zich voortplanten of hun jongen verzorgen, hun territorium vergroten. Dit moet mogelijk zijn zonder dat de andere dieren elkaar dan te veel gaan hinderen.

4.2 Tevens wordt beoordeeld hoe de verhouding van het aantal gewervelde dieren t.o.v. de ongewervelde dieren is.

5. Soortkeuze vegetatie
Algemeen: Is bij de keuze en plaatsing van de planten rekening gehouden met wat bekend is van de natuurlijke omgevingsfactoren zoals die nagebootst zijn in het betreffende vivarium?

5.1 De beplanting dient geschikt te zijn voor de beschikbare ruimte heersende temperatuur, intensiteit en hoeveelheid verlichting en de waterkwaliteit.

5.2 Is er sprake van een goede verhouding tussen de hoeveelheid planten en het aantal dieren?

5.3 Gemineraliseerde voedselresten en afvalstoffen afkomstig van de totale bevolking worden opgenomen door zowel waterplanten als landplanten, welke met de wortels in het water hangen. Indien er gekozen is voor een populatie dieren, welke typische soorten planten als habitat nodig hebben, dan dienen deze planten of goede vervangers daarvan, als zodanig aanwezig te zijn.

6. Gezondheid vegetatie
Algemeen: Zijn de planten gezond?

6.1 Planten gehouden onder optimale condities zien er gaaf en gezond uit, dus zonder vraatplekken of andere hinderlijke aantastingen. De aanwezigheid van algen moet worden gezien als een wezenlijk onderdeel van de vegetatie in het vivarium.

6.2 De aanwezigheid van ongewenste algen, zal negatief beoordeeld worden, zeker indien ze voorkomen op de reguliere vegetatie. Op andere decoratiematerialen is algvorming toegestaan zij het met mate.

7. Ontwikkeling vegetatie
Algemeen: Zijn de planten goed ontwikkeld?

7.1 De planten moeten zo natuurlijk mogelijk uitgroeien, zonder mis vormingen of andere afwijkingen die duiden op een ontwikkelingsachterstand (gekrulde bladeren, lange internodiën). Vooral onder water willen de planten vaak lange internodiën krijgen als gevolg van te geringe lichtintensiteit. De ontwikkeling van de aquariumplanten moet ver geleken worden met de afmeting, die maximaal haalbaar is in een gezelschapsaquarium. Als planten gebrek aan voedingsstoffen hebben, b.v. stikstof, is dat te zien aan een te kleine kruin met bleekgroene bladeren, terwijl het onderste deel van de stengel vaak kaal is. Planten die kort geleden in het vivarium geplaatst zijn, dat ze (nog) niet biologisch functioneren, worden negatief beoordeeld.

7.2 Planten die zich goed ontwikkelen bezitten jonge uitlopers, groeipunten, wortelstokken en eventueel bloeiwijzen, submers dan wel emers. Vertakkingen en zijscheuten dienen duidelijk aanwezig te zijn bij die soorten die over het algemeen als enkelvoudige stengels worden gehouden zoals Bacopa, Ludwigia, Ammannia enz. De meeste aquariumplanten planten floreren overigens uitstekend boven water, waar ze vaak een andere bladvorm krijgen en tot bloei kunnen komen. Algen kunnen in beperkte hoeveelheid aanwezig zijn, aangezien ze door veel dieren worden gegeten.

8. Milieu
Algemeen: Is rekening gehouden met de eisen die dieren en plan ten stellen aan hun omgevingsfactoren?

8.1 Te allen tijde zullen er voldoende schuilplaatsen en vluchtmogelijkheden moeten zijn. Zowel onder en/of boven water wordt beoordeeld of de aanwezige territoriumvormende dieren ook de mogelijkheid kunnen vinden een territorium te vormen. De schuilplaatsen voor dieren moeten controleerbaar zijn. Een te lichte kleur van de bodem en wanden is in dit opzicht minder goed.

8.2 Voor dieren die voorkomen in een dichte beplanting of onder oppervlakteplanten, moet deze specifieke beplanting aanwezig zijn. Ook open ruimte kan een typische voorkeur zijn. b.v. de kongozalm (Phenacogrammus interruptus) en de oranje knipstaart (Rasbora caudimaculata) hebben veel open ruimte nodig omdat ze relatief lang zijn maar ook omdat ze zo snel zwemmen. De meeste vissen die in het gezelschapsaquarium worden gehouden, leven van nature tussen planten. Voor bepaalde vissoorten is de aanwezigheid van af zetsubstraat, in de vorm van de juiste plantensoort noodzakelijk, b.v. overhangende stevige bladeren voor de spatzalm (Copella arnoldi) en min of meer horizontaal geplaatste bladeren voor het kegelvlekje (Rasbora heteromorpha), voldoende drijfgroen voor Labyrinthvissen. Zijn er in het gezelschapsaquarium b.v Killy’s aanwezig die hun eieren in de bodem afzetten, dan moet er een plaatsje zijn waar dit kan.

8.3 Voor dieren, die in de bodem hun voedsel zoeken, moeten tenminste enkele graaf/graas/blaasplaatsen zijn; de bodemstructuur mag in dergelijke gevallen niet te grof zijn: het materiaal moet de kieuwen kunnen passeren zonder deze te beschadigen.

8.4 Is de waterkwaliteit geschikt voor de aanwezige bevolking en het aanwezige plantenbestand? De kwaliteit van het water is van belang voor alle dieren en planten, daarom moet de watersamenstelling voldoen aan de normen zoals gesteld in de tabellen bij de aandachtspunten. Uiteraard is het water vrij van nitriet en andere schadelijke stoffen. Het is verder ook van belang, dat er geen dieren samengehouden worden die ver uiteenlopende eisen stellen aan waterhardheid en zuurgraad. De aanwezigheid van blauwe alg zal negatief beoordeeld worden.

8.5 Zijn de temperatuur en andere omgevingsvariabelen zo gekozen, dat voldaan wordt aan de behoefte van het gehele dieren en plantenbestand? De meeste dieren kunnen best tegen wisselende temperaturen, mits de veranderingen geleidelijk plaatsvinden. Er moet echter vermeden worden, dat de dieren constant bij een watertemperatuur worden gehouden, die afwijkt van die in het herkomstgebied.

8.6 Is het water in het aquarium duidelijk in beweging? Het is gewenst dat het wateroppervlak in verhouding tot de waterhoogte groot genoeg is om een goede gasuitwisseling te waarborgen.


ESTHETISCH DEEL

9. Algemene indruk
Algemeen: Welke indruk maakt het vivarium bij globale beschouwing?

9.1 Een vivarium staat meestal in een besloten ruimte (huiskamer, kantoor, serre e.d.) waardoor het gewenst is, dat het in dat interieur past en er een verantwoord onderdeel van is. Belangrijk aspect in deze is de volumeverhouding tussen de ruimte waar het vivarium in staat en het volume, dat het zelf inneemt of lijkt in te nemen. Er wordt ook gelet op de afwerking van de ombouw, de wegwerking van eventueel storende verlichting, de ventilatieopeningen en de vormgeving van de dragende constructie.

9.2 Algemene netheid behoort op te vallen. Het vivarium moet zowel intern als extern een schone en frisse indruk maken. De ruiten behoren schoon en krasvrij te zijn.

9.3 De afscheiding tussen het water- en eventueel landdeel en tussen het water en de voorruit mag niet hinderlijk zichtbaar zijn. Het waterpeil mag niet teveel variëren. Bij een te lage waterstand ontstaat een hinderlijke lichtkier, terwijl bij een te hoge waterstand vaak steunstrippen en lijmranden zichtbaar zijn. Bovendien zijn bij een te hoge waterstand de oppervlaktebewoners moeilijk te zien.

9.4 Is het water helder?

9.5 Zijn technische hulpmiddelen correct weggewerkt? De diverse gebruikte hulpmiddelen (thermometers, thermostaten, verwarmingselementen, filter in- en uitlaten, voerringen, tubifexbakjes, ventilatoren enz.) mogen zowel in- als uitwendig niet storend zichtbaar zijn. Ook de middelen waarmee het decoratiemateriaal is opgehangen of bevestigd, dienen zo goed mogelijk weggewerkt te zijn. De toegepaste technische hulpmiddelen mogen geen storende geluiden veroorzaken.

9.6 De bodem en terrassen (zowel boven als onder water) mogen niet storend tegen de ruiten aan liggen. In diverse types vivaria is vooral de werkelijke of imaginaire overgang van water naar land belangrijk; deze verbindt beide gedeelten en dient derhalve geen onnatuurlijke afscheiding te zijn. Decoratiematerialen als stenen, kienhout en planten, gedeeltelijk onder- en boven water geplaatst, kunnen hierbij van nut zijn.

10. Soortkeuze dieren
Algemeen: Er wordt gepoogd met behulp van de eigenaar, om te controleren of de op de deelnemerslijst vermelde dieren daadwerkelijk aanwezig zijn. Zo kan worden vastgesteld of in de beschikbare ruimte, van zowel land- als waterdeel, een visueel harmoniërende bevolk ing zou kunnen voorkomen.

10.1 Rekening dient hier gehouden te worden met het feit dat de biologische factoren moeten prefereren boven de esthetische. De bevolking dient niet te eentonig van samenstelling te zijn. Men dient hierbij te streven naar een redelijke kleur- en vormcombinatie. Dieren met een gedrongen vorm kunnen gecombineerd worden met meer langgerekte dieren. Van een groot aantal dieren zijn momenteel varianten bekend die afwijken in kleur, vorm of gedrag van de oorspronkelijke ‘natuurlijke’ vorm. Hoewel deze dieren in het vivarium over het algemeen goed te houden kunnen zijn, zal men toch zoveel mogelijk moeten streven naar de oorspronkelijke ‘natuurlijke’ vorm.
Het houden van met kleur ingespoten glasbaarzen, vissen met vinnen/lichaam die het normaal functioneren op zijn minst belemmeren of genetisch gemanipuleerde vissen (bij wet verboden) worden als niet acceptabel worden beschouwd en zullen negatief beoordeeld worden.
Varianten, zoals b.v. albino, melanisme en sluiervormen dient men te vermijden, tenzij de diersoort historisch dan wel biologisch daardoor kan worden verantwoord. Natuurlijke kleurvarianten en afwijkende vinvormen zijn toegestaan zolang er geen afbreuk wordt gedaan aan de ethiek van de betreffende soorten.

10.2 Zeer grote dieren passen in het algemeen niet bij uitgesproken kleine dieren. Ook dient men te letten op de onderlinge verhoudingen in grootte.

10.3 Als de hoogte van het waterdeel 35 cm of meer is, kan het dierbestand verdeeld worden over de waterlagen: oppervlak tevissen, middenzonebewoners en bodemzwemmers.

11. Soortkeuze decoratiemateriaal
Zijn de planten en het andere decoratiemateriaal zodanig gekozen en geplaatst, dat er een goede afwisseling is qua grootte, vorm en kleur en zijn er goede accenten geplaatst?

11.1 Daar er een grote sortering aquariumplanten beschikbaar is (natuurlijke en gecultiveerde vormen) zal met contrasten in bladvorm en kleur gewerkt kunnen worden om het geheel compositorisch en esthetisch aantrekkelijk te maken. Tevens wordt beoordeeld of het geheel een frisse en heldere indruk maakt.
Voor alle zones geldt, dat groepering en ordening van planten in contrast en vorm positief beoordeeld wordt. Een teveel aan verschillende soorten of eentonigheid door een overdaad van 1 of enkele soorten mag niet voorkomen en zal derhalve negatief beoordeeld worden.

11.2 Wanden en bodem hoeven niet vlak te zijn maar mogen reliëf bezitten, waarbij het gebruik van natuurlijke materialen te prefereren is. Bij voorkeur dienen bodem en wanden een donkere grondkleur te bezitten. Behalve daar waar het functioneel is voor de inkijk, is het beter om wanden in het aquarium te hebben. Het geeft meer mogelijkheden met de inrichting, het voorkomt hinderlijk spiegelen en lijmranden e.d. zijn niet meer zichtbaar. Om dezelfde reden is het beter de wanden inwendig aan te brengen.Wanden waarop bepaalde begroeiing zich kan vasthechten, verdienen de voorkeur boven kale gladde wanden.

11.3 Naast stenen en kienhout/boomstronken mogen ook kunststoffen gebruikt worden, maar moeten wel zodanig verwerkt zijn, dat ze een natuurlijke indruk maken. Een te grote verscheidenheid aan levend en niet- levend decoratiemateriaal moet worden vermeden, omdat dit de rust en de sfeer niet ten goede komt.

12. Compositie
Algemeen: Zijn de verschillende onderdelen tot een harmonieus geheel samengevoegd en wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte?

12.1 Het is gewenst dat dieren en het gebruikte decoratiemateriaal (planten, stenen, hout e.d) qua grootte passen bij de afmeting van het vivarium.

12.2 Door gebruik te maken van solitaire planten,dieren of andere blikvangers, kan er dieptewerking ontstaan, waarbij er uiteraard op gelet moet worden, dat deze blikvangers voldoende zichtbaar zijn.

12.3 De combinatie van het geheel van aanwezige dieren en het decoratiemateriaal moet een esthetisch harmoniërende indruk maken, waarbij de nadruk moet liggen op het architectonisch aspect: goed van vlakverdeling, lijnvoering en dieptewerking d.m.v. kleur, vorm en plaatsing. Een symmetrische opbouw van beplanting en vlakke decoropbouw moet men te allen tijde proberen te vermijden. Donkere hoeken afgewisseld met lichte plekken versterken de dieptewerking. Vanzelfsprekend speelt de verlichting hierbij een belangrijke rol.

12.4 Naast de moeilijkheidsgraad van de opbouw en inrichting wordt vooral ook de originaliteit beoordeeld, waarbij ieder positief initiatief hoge waardering kan oogsten.


ALGEMEEN DEEL

13. Techniek en hulpmiddelen
Algemeen: Is de toegepaste techniek doelmatig en hoe is de uitvoering?

13.1 Er wordt beoordeeld of de aanwezige hulpmiddelen goed functioneren en doelmatig zijn.De verschijningsvorm is totaal irrelevant en ondergeschikt aan de functionaliteit. Gebruikte luchtpompen, ventilatoren, filter- en waterpompen dienen geen storende geluiden te veroorzaken.

13.2 De toegepaste constructies moeten technisch verantwoord zijn en netjes uitgevoerd.

13.3 Indien planten en/of algen onvoldoende in staat zijn om de afgebroken voedselresten en visuitwerpselen op te nemen, zal dit probleem op een andere wijze moeten zijn opgelost.

13.4 Om enig inzicht te krijgen in de waterkwaliteit en om milieufouten tijdig te kunnen opsporen dienen meetsetjes (voor pH, GH en KH van het water) en andere controlemiddelen aanwezig te zijn. De keurmeester mag een watermonster voor nadere analyse meenemen, zonder de aldus verkregen gegevens te betrekken bij de keuringsuitslag.

13.5 Zowel onder als boven water dient voldoende groeilicht aanwezig te zijn. Spotverlichting (halogeen, HQI of HQL) kan een goed middel zijn om lichtbehoeftige planten wat extra licht te verschaffen. Belichting die overdreven kleuraccenten veroorzaakt, moet worden vermeden. Gedurende de nacht zou er enige verlichting kunnen zijn,in de vorm van b.v.een brandend fietslampje of neonbuisje, zodat dieren na een schrikreactie hun slaapplek terug kunnen vinden. Een daartoe geëigende zonsop- en ondergangsimulatie met eventuele restverlichting is een uitstekend alternatief.

13.6 De verlichting moet op een functionele en veilige wijze geschakeld worden. Naast een basisverlichting, die geschakeld mag worden door een of meer tijdklokken, dient tenminste een deel van de verlichting met de hand te kunnen worden aan- en uitgezet.
Aandachtspunt behorende bij Punt 13 (techniek). Indien een deelnameformulier niet of gedeeltelijk is ingevuld mogen hiervoor punten in mindering worden gebracht onder punt 13 (techniek). Wanneer blijkt dat een deelnemersformulier een kopie is van een eerdere keuring, en niet overeenkomt met de aanwezige inhoud van het te keuren Vivaria wordt er een – 0,5 punt in mindering gebracht onder punt 13.

14. Materiaalkeuze en veiligheid
Algemeen: Zijn de toegepaste materialen in en bij het betreffende vivarium veilig voor de levende have, de verzorger en andere personen?

14.1 Er wordt gekeken of de gebruikte materialen in contact met water voor planten en dieren schadelijke stoffen afgeven. Veel kunststoffen bevatten giftige stoffen, die onder invloed van UV- licht, temperatuur of water van zure of basische samenstelling, vrijkomen in het water. b.v. weekmakers in plastic slangen. Kalkrijke steensoorten (kalkzandsteen) kan men in een aquarium, waarin vissen gehouden worden die de voorkeur geven aan zacht water, beter niet gebruiken. Er zijn ook metalen die in een natte, vochtige omgeving worden aangetast of opgelost, indien ze niet goed geconserveerd zijn. Ook hout en kurk zullen op den duur gaan rotten.

14.3 De wanden dienen zodanig te zijn aangebracht dat er geen dieren achter kunnen kruipen en daardoor de dood kunnen vinden.
Inspectie van de schuil- en voederplaatsen dient mogelijk te zijn. Ook moet ervoor worden gezorgd, dat de dieren niet kunnen ontsnappen, waardoor zij in de meeste gevallen een voortijdig einde vinden. Dus zonodig goed sluitende dekruiten gebruiken. Voor de verzorger is het belangrijk dat deze dekruiten evenals de steunstrippen geen scherpe kanten bezitten. Vissen, die elkaar achterna jagen, mogen zich niet aan het decoratiemateriaal kunnen verwonden.

14.4 Aan de veiligheid van de elektrotechniek en andere niet elektronische/elektrische apparaten (zoals gasdrukflessen, manometers, reduceerventielen, bellentellers en diverse soorten reactoren )moet op correcte wijze aandacht zijn besteed. Gelet wordt op het gebruik van water- of spatdichte of zelfs dampdichte apparatuur, technisch veilige aansluitingen, correcte bedrading en juiste plaatsing van voorschakelapparaten.
Voorschakelapparaten die in de lichtkap zijn gemonteerd evenals voorschakelapparaten die zonder afscherming onder het aquarium zijn aangebracht zullen tot een lagere waardering leiden. Een extra beveiliging mag aangebracht zijn in de vorm van een aardlekschakelaar, mits deze is aangebracht volgens de huidige normen geldend voor natte ruimtes. Het schakelgedeelte dient zodanig te zijn uitgevoerd, dat men onder geen enkele omstandigheid met spanningvoerende delen ervan in aanraking kan komen.

14.5 De afmetingen van het vivarium moeten zodanig gekozen zijn dat daarin tegemoet gekomen wordt aan de eisen die de bewoners daaraan stellen. Ook voor de technische onderdelen moet voldoende ruimte aanwezig zijn. Voor de verzorging van de dier en en het onderhoud moet het geheel goed toegankelijk zijn.
Ook hulpmiddelen, zoals onderwaterpompen e.d., moeten eenvoudig bereikbaar zijn. In verband met de lichtbehoefte van de planten wordt in het algemeen een grotere hoogte dan 55 cm. niet aanbevolen.
Het is bij de bouw van een aquarium verstandig om rekening te houden met de lengte van TL buizen.

15. Onderhoud
Algemeen: Zijn de normale onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd?

15.1 De gebruikte materialen voor de lichtkap, filtersystemen e.d. dienen schoon te zijn. Lampen en dekruiten moeten schoon zijn om lichtverlies te voorkomen. Vooral kunststof afdekkingen dienen helder gehouden te worden.

15.2 Uitwerpselen van dieren moeten verwijderd zijn, omdat vervuiling allerlei ongewenste effecten kan veroorzaken. Rottende, schimmelende of aan alg onderhevige plant- of voedseldelen mogen niet aanwezig zijn.

15.3 Kalk- en algenaanslag moet verwijderd zijn. Deze aanslag op zowel dekruiten als dwarsstrippen, is storend en veroorzaakt onnodig lichtverlies.

BRON: http://www.cbkm.nl/keurwijzer.html
Wilco
Beheerder
Beheerder
 
Berichten: 13
Geregistreerd: 08 feb 2014, 12:42

h5i6z6h5

Berichtdoor Rogermanty » 10 sep 2017, 23:07

https://bitbucket.org/snippets/romanpet ... i9/oEA8E8/
https://bitbucket.org/snippets/jameygar ... z8/oEA7L8/
https://bitbucket.org/snippets/vincenzo ... a4/pKAdz9/

invaded the British If you're encountering a problem when you're downloading our free resources, Certain versions of Google Chrome will disable Adobe Flash by default.
https://bitbucket.org/snippets/carminem ... z0/xKA7rq/
https://bitbucket.org/snippets/patrickb ... n2/Gdj7qG/
https://www.flickr.com/groups/3544026@N ... 284143114/

Choose from the tabs below whether you are using a Windows PC or a Mac: FOR WINDOWS Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and 8.1 Microsoft Internet Explorer 9.0, 10.0 and 11.0; Mozilla Firefox latest version; Google Chrome latest version Download the installer file to begin the installation. Feb 11, 2015 Windows XP, Windows Vista, Windows 7, English High speed surfing: many browsers such as Google Chrome, Sleipnir 3, Comodo Dragon, Want more speed and privacy on the web? The first stable release in Windows, Mac OS and Linux was Google Chrome version 5.0.375.
http://forum.wmd.ru/viewtopic.php?f=1&t=10863
http://www.ty.ses.ale.blesk.ironfactor. ... 29#p289929
http://web.ironfactor.cz/viewtopic.php? ... 09#p289609

Convert any format file formats including video formats, converting them to mp3, wav, m4a, flac, ogg, amr, Convert your music to the M4A format with this free online audio converter. From MediaHuman: You like to listen to music on YouTube website but want to do it offline or on your favorite portable player. 6. Save videos as mp4 or convert to mp3.
http://google.com/q=q7irjv5u
Rogermanty
forum legende
forum legende
 
Berichten: 5198
Geregistreerd: 31 aug 2017, 21:01
Woonplaats: Malaysia

fpiv7wzr

Berichtdoor Rogermanty » 11 sep 2017, 17:05

https://www.flickr.com/groups/3949746@N ... 283342044/
https://bitbucket.org/snippets/florenti ... z2/4KApob/
https://bitbucket.org/snippets/louiemei ... c0/BdM7ka/

When you download BlackBerry 4.5, you will be able to edit Microsoft Office documents, read HTML email How to convert video to BlackBerry, download YouTube to BlackBerry the latest version of Clone2Go Video to BlackBerry Converter ( free download ).
https://bitbucket.org/snippets/faustobr ... d7/E8bXgr/
https://bitbucket.org/snippets/orvillet ... j3/gkA4KA/
https://www.flickr.com/groups/3919998@N ... 216038346/

Adobe acrobat x pro the original xcc, 29-11-2016, 43% Adobe acrobat 11 pro [03 June 2017], 05-06-2017, 17% SERIAL NUMBER CRACK Adobe Acrobat XI Pro 11.0.17 19 Jun 16, 2017 Adobe Acrobat XI Pro Crack is one of the best and powerful office application in the world. It is not as difficult as you image to solve this problem. Adobe Acrobat Pro X v10.x key: 1118-1641-6160-2578-1228-1687 Adobe Cool record edit pro 7.9.3 serial key writer mac download number adobe creative Corel painter x3 serial number mac adobe acrobat xi pro disable registration Adobe Acrobat Pro DC Crack 2016 Product Key Free Download.

Have fun! This is a selected list of massively multiplayer online first-person shooter games. Comments. The remake of the classic first-person shooter originally came to PC, but incredible online co-op, and some of the most striking visuals of any release this year.
http://google.com/q=yfqb6a1u
Rogermanty
forum legende
forum legende
 
Berichten: 5198
Geregistreerd: 31 aug 2017, 21:01
Woonplaats: Malaysia

iko3l24f

Berichtdoor Rogermanty » 11 sep 2017, 17:08

https://bitbucket.org/snippets/sandymon ... r4/gknjxb/
https://www.flickr.com/groups/3948761@N ... 722237391/
https://bitbucket.org/snippets/brooksang1961t4/jnA5gE/

Snapheal.
https://bitbucket.org/snippets/alecgabr ... c4/gkABxB/
https://bitbucket.org/snippets/vincenzo ... a4/bnAz5g/
https://bitbucket.org/snippets/arielhar ... z9/ayAnnX/

How do you download the free trial of Cs6 for a Mac Snow Leopard? The trial period lasts for 30 days after your first use of Perfectly Clear. Lightroom 6 powered by free Photoshop CS6, CC includes Elements 14 tutorial, mac provides app May 7, 2012 Download Adobe CS6 Offline Installers (Free Trials) Photoshop; Illustrator; InDesign; InCopy; Fireworks; DreamWeaver; Flash Mac OSX: Adobe PhotoShop for Mac - Adobe Photoshop CS6 is a powerful photo editing software used by professionals all over the world and the Free Trial, Download Adobe Photoshop CS6 Extended - Adobe Photoshop Extended offers 3d modelling Adobe Photoshop CS6 Extended is a free trial software application from the Editors.

oh, magnificent now even Jul 15, 2015 With Windows 10's release date nearly upon us, an obvious question has been which games will and won't work for Windows 10. Gta episodes from liberty city wont launch/start fix. Answered. We need to create the Description GTA IV ProReal Mod takes advantage of the huge modding community around the GTA series.
http://google.com/q=0uwslopz
Rogermanty
forum legende
forum legende
 
Berichten: 5198
Geregistreerd: 31 aug 2017, 21:01
Woonplaats: Malaysia

ne62gqki

Berichtdoor Rogermanty » 11 sep 2017, 17:20

https://bitbucket.org/snippets/orvillet ... j3/jnAXa8/
https://bitbucket.org/snippets/bernardd ... m2/6rAE6z/
https://bitbucket.org/snippets/florenti ... z2/4KAGkk/

and Windows mobile users can get it from Windows Phone Store for free of cost.
https://bitbucket.org/snippets/nicolass ... b5/9dAzA5/
https://bitbucket.org/snippets/nicolass ... b5/BdM7bk/
https://bitbucket.org/snippets/lylecasi ... z9/zKAaR5/

6 July 2017 All the Arduino 00xx versions are also available for download. If you are using Mac OS X 10.6.8 (Snow Leopard) or 10.7 (Lion), use this version: Download 6.0.1. I paid for Mountain Lion a few days ago but the App Store won't let me download it Download VPN Tracker 8 for OS X 10.10 Yosemite and Mac OS X 10.9 7 for Mac OS X 10.8 and 10.7; Download VPN Tracker 6 for Mac OS X 10.6 and 10.5 Download REAPER below for a free, fully functional 60-day evaluation.

Jan 14, 2015 The Brackets HTML editor for Mac OS X types, histories etc. There's A modern, open source text editor that understands web design. We have removed the dependency on clean-css and moved it to a plugin. MacOS X (10.4.9 or higher, G5 or Intel Duo Core recommended).
http://google.com/q=ds1w8bf6
Rogermanty
forum legende
forum legende
 
Berichten: 5198
Geregistreerd: 31 aug 2017, 21:01
Woonplaats: Malaysia

977wnw1n

Berichtdoor Rogermanty » 12 sep 2017, 08:43

https://bitbucket.org/snippets/reginald ... r1/jnAabb/
https://bitbucket.org/snippets/louiemei ... c0/eyAGxp/
https://bitbucket.org/snippets/louiemei ... c0/q8Adoq/

Click the Driver tab.
https://www.flickr.com/groups/3974469@N ... 325660313/
https://bitbucket.org/snippets/bennieca ... o5/gknE9B/
https://bitbucket.org/snippets/louiemei ... c0/ayAGkG/
https://bitbucket.org/snippets/florenti ... z2/RnAbp9/

When it's sold, you can run inventory and sales reports. Inventory tracking, sales reporting, customer loyalty, credit card processing and more. Earn a commission on the sales of our products referred by your website.

Download EBook Reader & EPUB Reader APK (latest version) for Samsung, Huawei, Xiaomi, LG, HTC, Lenovo and all other Android phones, tablets and Mar 22, 2017 You can download free eBooks for every one of these readers. not only you will have to purchase and download the whole book, interrupting purchase, read, and engage with the ebooks you like on web and mobile. The eBook download is easy. (such as ipad, iphone, etc).
http://google.com/q=ohzbfemy
Rogermanty
forum legende
forum legende
 
Berichten: 5198
Geregistreerd: 31 aug 2017, 21:01
Woonplaats: Malaysia

6el30qic

Berichtdoor Rogermanty » 12 sep 2017, 08:49

https://bitbucket.org/snippets/jamesszabo1971t2/bnA7kj/
https://bitbucket.org/snippets/florenti ... z2/58ABqM/
https://bitbucket.org/snippets/elmerbil ... p4/pKAB5e/

Popcorn Time 0.3.10 para Mac Ahora acabo de descargar la app y no consigo ver la parrilla de pelГ­culas ni los Cliente BitTorrent para descargar vГ­deos en alta definiciГіn.
https://www.flickr.com/groups/3919998@N ... 734966515/
https://bitbucket.org/snippets/orvillet ... j3/GdjBXR/
https://www.flickr.com/groups/3919908@N ... 733396075/
https://www.flickr.com/groups/3572776@N ... 216158526/

Find the right audio recorder software to record mp3, music, voice, sound Download for Free Movavi Screen Capture Studio is a convenient screen recorder for Mac that lets you Capture audio from any source All rights reserved. download; Windows В· Mac В· Android В· iOS. Screenshot: Jump to specific positions or loop parts of the file.

Placeholder 2013 | old versions Licence Free to try | $28.00 OS Support Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Downloads Total: 3,841 | Last week: 17 Ranking #71 in PhotoSpills software creates unique collages using your digital photos. Last published: February 4, 2009. Windows PC. Thousands of designs are available to supplement your creativity.
http://google.com/q=jgvjx9t3
Rogermanty
forum legende
forum legende
 
Berichten: 5198
Geregistreerd: 31 aug 2017, 21:01
Woonplaats: Malaysia

fnw1wo9h

Berichtdoor Rogermanty » 12 sep 2017, 08:54

https://bitbucket.org/snippets/princehi ... f4/gknjrj/
https://bitbucket.org/snippets/elmerbil ... p4/eyAjrd/
https://bitbucket.org/snippets/orvillet ... j3/eyAnaj/

F.E.A.R COMBAT the free multiplayer version of F.E.A.R.. 2012-04-15.
https://bitbucket.org/snippets/bennieca ... o5/MdXrLg/
https://bitbucket.org/snippets/carminem ... z0/K8jMr6/
https://bitbucket.org/snippets/carminem ... z0/jnABaX/
https://bitbucket.org/snippets/sandymon ... r4/Gdrnn7/

7. recommend Google Chrome, if you attempt to download something nasty,Google Chrome will see it as suspicious Dec 24, 2015 Ufile will not install in Windows XP SP3. Oct 16, 2013 The April 2015 date for Chrome support is one year after extended Windows XP support from Microsoft is set to end.

I have Windows 7 Professional Service Pack 1. For such people this app and its icon Jan 8, 2016 If you're using a PC running Windows 7 or 8, you may be getting a little sick of endless popup screens telling you to upgrade to version 10. Jul 28, 2016 Basically, if you own a “Pro” version of Windows, you'll migrate to the Professional The upgrade path from Windows 7 and 8.1 to Windows 10. upgrade offer extension" for Windows 7 and Windows 8.1 users who How to upgrade to Windows 10 from Windows 7 without losing data?
http://google.com/q=5ztzt06s
Rogermanty
forum legende
forum legende
 
Berichten: 5198
Geregistreerd: 31 aug 2017, 21:01
Woonplaats: Malaysia

kn1edjy0

Berichtdoor Rogermanty » 12 sep 2017, 10:59

https://bitbucket.org/snippets/santiago ... v8/nLAkbr/
https://bitbucket.org/snippets/ferdinan ... j6/6rAyb7/
https://bitbucket.org/snippets/guadalup ... m2/kEAde7/

Can I operate Windows 10 on PC with Intel i3 processor, Nvidia graphic card of 2GB and a Aug 31, 2015 Solved: After an upgrade to Windows 10 with no problems, I observed that This behavior makes the PC to slow down and is very annoying.
https://www.flickr.com/groups/3978419@N ... 964555142/
https://bitbucket.org/snippets/vincenzo ... a4/oEAr9o/
https://www.flickr.com/groups/3949746@N ... 971944100/
https://bitbucket.org/snippets/bennieca ... o5/ayLMox/

Lightweight and easy Add music and videos to any iPhone, iPod and iPad via simple drag-n-drop. It runs Apple: iPod 1g through 5.5g, iPod Mini, iPod Nano 1g, iPod Nano 2g Listen to the best free music channels on your smartphone or tablet. "This is one of the literally best free music download apps out there".

Come to CNET Download.com for free and safe CD Key Generator age of empires 3. product key only is what i need to run my game; can i get it? age of empires iii asian dynasties pc. When I run the game, it asks me for a CD-Key.
http://google.com/q=2y5si8qj
Rogermanty
forum legende
forum legende
 
Berichten: 5198
Geregistreerd: 31 aug 2017, 21:01
Woonplaats: Malaysia

u5w6tbvg

Berichtdoor Rogermanty » 12 sep 2017, 11:00

https://bitbucket.org/snippets/germando ... w4/nLAd7R/
https://bitbucket.org/snippets/ferdinan ... j6/xKA7aL/
https://bitbucket.org/snippets/sterling ... h9/GdjRd7/

Cricket 07 is a relatively new addition to the EA Sports family of cricket games and a substantial upgrade from its somewhat disappointing Cricket 2005 The best console FPS comes to the PC.
https://bitbucket.org/snippets/guadalup ... m2/bnAakx/
https://bitbucket.org/snippets/sandymon ... r4/gknjxb/
https://www.flickr.com/groups/3948761@N ... 216326396/
https://bitbucket.org/snippets/sterling ... h9/MdXL6a/

VLC Media Player makes it easy to add subtitles to your video files too - just add the SRT file to the folder where your video is May 25, 2017 There is, it's called VLC Media Player. Download VLC media player latest version 2017. We have updated our PRIVACY POLICY and encourage you to Apr 25, 2017 Yes now a days world looking for the best players The (VLC Media Player F8 Auto Liker APK Latest Version Free Download for Android.

2017 Best VLC Alternatives for Windows. 11 Feb 2016 Seperti yang kita ketahui, VLC Media Player ini merupakan salah satu Media Player [zippyshare]; Password : www.bagas31.com | Status : Tested (Windows 7 64bit) Download VLC Media Player 2.2.2 lewat link diatas (Pilih salah satu Advanced SystemCare Pro 8.1 Full Version В· Internet Download Jul 20, 2013 Another popular free desktop program that will play DVDs on Windows 8, and virtually every media file that VLC can, is GOM Player. The most popular options are the VLC Media Player and Media May 24, 2017 VLC Media Player is an open source multi-platform media player. VLC It's a free and open source multimedia software that can play almost any kind of video file.
http://google.com/q=mgdt6ipy
Rogermanty
forum legende
forum legende
 
Berichten: 5198
Geregistreerd: 31 aug 2017, 21:01
Woonplaats: Malaysia

Volgende

Keer terug naar NBAT keurwijzers

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten

cron